top of page

Mae Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd yn rhaglen 4 mis a ariennir sy'n cefnogi busnesau, ysgolion a cholegau o fewn ffin Cyngor Caerdydd i rwydweithio a dechrau gweithredu atebion Economi Gylchol.

Group Circle.jpg

Mae Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd (CCEN) yn brosiect cydweithredol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Celsa Steel UKOne Planet Cardiff ac Cardiff Commitment (Datblygu'r Cwricwlwm). Ariennir y prosiect gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

 

Mae hwn yn brosiect peilot sy'n gweithio gyda busnesau, ysgolion a cholegau o fewn ffin Cyngor Caerdydd. Mae prosiect CCEN yn gyfres o 4 gweithdy a fydd yn cefnogi ymarferwyr i ddod at ei gilydd i rwydweithio a datblygu dealltwriaeth lawnach o egwyddorion Economi Gylchol (CE).

Mae ein rhaglen beilot yn mynd rhagddi'n dda nawr, ond ymunwch â'n cymuned os ydych am gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein canfyddiadau a'n cyfleoedd yn y dyfodol.

Economi Gylchol

Rhwydweithiau Arloesi

Llwyddiant Gwybodaeth

Cenedlaethau'r Dyfodol

Yn gweithio tuag at ddyfodol diwastraff drwy gynyddu dealltwriaeth o economi gylchol

Creu Cymunedau Ymarfer i alluogi ymarferwyr busnes ac addysg i gydweithio i greu adnoddau i fynd i'r afael â heriau

IMG-20220216-WA0002_edited.jpg

Gweithdai Busnes

Bydd y CCEN yn cefnogi busnesau o fewn ffiniau Cyngor Caerdydd i ddod at ei gilydd i ddatblygu dealltwriaeth lawnach o egwyddorion Economi Gylchol ac asesu sut i ailgynllunio eu cynnyrch a'u gwasanaethau i ymgorffori'r egwyddorion hyn.


Bydd y CCEN yn cefnogi busnesau drwy bedwar gweithdy hanner diwrnod a ariennir yn llawn ym mis Mawrth, Ebrill, Mai a Mehefin i:
 

 • Rhwydweithio gyda darparwyr addysg.

 • Cyd-greu naratif sy'n cyfleu'n glir y manteision masnachol o ymgysylltu ag egwyddorion CE a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil 'Twf Glân'.

 • Deall pa ddeddfwriaeth a thargedau CE y llywodraeth (Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol a Sero Net) fydd yn effeithio ar fusnesau a phryd. 

 • Creu cynlluniau a chostau i bontio i fodel busnes sy'n ymgorffori egwyddorion CE.

 • Deall pa gyllid CE a chymorth cynghori sydd ar gael.

 • Datblygu dealltwriaeth o'r sgiliau sydd eu hangen i bontio i fodel busnes CE.

 • Ar y cyd, cwmpasu canolfan 'Twf Glân' mewn cydweithrediad â Chyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru.

Noder bod angen i ymgeiswyr (neu eu cynrychiolydd) allu mynychu'r 3 gweithdy sy'n weddill i fod yn gymwys ar gyfer y prosiect

Creu rhwydweithiau busnes ac addysg i wella gwybodaeth a sgiliau arloesi i gefnogi symud i Sero Net

Cefnogi busnesau ac addysg i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a chanolfannau Twf Glân

IMG-20220216-WA0004_edited.jpg

Gweithdai Addysg

Bydd y CCEN yn cefnogi ysgolion a cholegau o fewn ffin Cyngor Caerdydd i ddod at ei gilydd i ddatblygu dealltwriaeth lawnach o egwyddorion Yr Economi Gylchol a bydd yn rhoi'r offer i addysgwyr ymgorffori egwyddorion CE ar draws y cwricwlwm, yn enwedig ym meysydd dysgu'r Dyniaethau a STEM. Mae hefyd yn cefnogi un o'r Pedwar Diben yn y Cwricwlwm Cymraeg Newydd sy'n seiliedig ar nodau, er mwyn galluogi plant a phobl ifanc i ddod yn 'ddinasyddion moesegol, gwybodus sy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd' (Donaldson, 2015).


Bydd y CCEN yn cefnogi addysgwyr drwy bedwar gweithdy hanner diwrnod a ariennir yn llawn (gan gynnwys cyflenwi addysgu) ym mis Mawrth, Ebrill, Mai a Mehefin i:
 

 • Rhwydweithio gyda busnesau sy'n ymgorffori egwyddorion CE. 

 • Cyd-gynhyrchu datganiad sy'n disgrifio CE ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol.

 • Cyd-gynhyrchu cynlluniau gwersi/ disgrifyddion modiwlau i addysgu egwyddorion CE.

 • Cyd-gynhyrchu map o'r rhaglen 'CE hyfforddi'r athro'. 

 • Llunio adroddiad cwmpasu ar sut y gall ysgolion leihau eu hôl troed carbon ac annog disgyblion i leihau eu hôl troed carbon.

Noder bod angen i ymgeiswyr (neu eu cynrychiolydd) allu mynychu'r 3 gweithdy sy'n weddill i fod yn gymwys ar gyfer y prosiect.

About

Adeiladu dyfodol mwy cynaliadwy

Wedi'i arloesi gan Ellen MacArthur, mae'r economi gylchol yn cwmpasu ffordd newydd o feddwl. Mae safbwyntiau mwy 'traddodiadol' o'r economi yn fwy llinol wrth feddwl, lle mae cynhyrchion yn cael eu prynu, eu defnyddio, ac yna'n cael eu taflu i ffwrdd. Yn syml, mae'r economi gylchol yn system lle mae adnoddau fel deunyddiau ac offer yn cael eu defnyddio, eu hailddefnyddio a'u had-dalu mor effeithiol â phosibl, ac am gyhyd â phosibl. 

Events

Dewch i ymuno â ni ar gyfer ein digwyddiad dathlu diwedd prosiect, lle byddwn yn edrych ar yr hyn rydym wedi'i gyflawni gyda busnes ac ysgolion yng Nghaerdydd o ran eu mentrau economi gylchol. 

Digwyddiadau i ddod

 • Cardiff Circular Economy Network Showcase Event
  Cardiff Circular Economy Network Showcase Event
  Tue, 13 Sept
  Cardiff School of Management
  13 Sept 2022, 16:00 – 18:00
  Cardiff School of Management, Cardiff Metropolitan University, Llandaff Campus, Western Avenue, CF5 2YB
  13 Sept 2022, 16:00 – 18:00
  Cardiff School of Management, Cardiff Metropolitan University, Llandaff Campus, Western Avenue, CF5 2YB
  As we come to the end of our Cardiff Circular Economy Network pilot, come and join us to hear what schools and business in Cardiff learned from the Network as well as our exciting plans to support circularity going forward.
bottom of page