top of page

Cwrdd â'r tîm 

Gary Walpole

Arweinir tîm Met Caerdydd gan Dr Gary Walpole sydd â deng mlynedd ar hugain o brofiad ym maes busnes ac addysg, ac ugain mlynedd mewn rolau trosglwyddo gwybodaeth mewn Sefydliadau Addysg Uwch. Mae Gary yn academydd ymarferol mewn Arweinyddiaeth a Rheoli gyda hanes profedig o arwain nrhaglenni newydd a phrosiectau mawr. Mae'n angerddol am ddatblygiad sefydliadol drwy'r datblygu sgiliau arwain ac arloesi.  Mae ganddo hanes profedig o ddylunio, datblygu a chyflwyno rhaglenni a mentrau arwain a rheoli. Ar hyn o bryd mae'n cyfarwyddo’r prosiect Cymunedau Arloesi'r Economi Gylchol (£3.9m, ESF). Cyn hyn, bu’n datblygu’r fframwaith cysyniadol a chyfarwyddo'r rhaglen 'Arwain Twf' hynod lwyddiannus (£7.9m Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Arweinyddiaeth ION) a hwylusodd enillion cynhyrchiant a thwf busnes mewn mwy na 900 o fusnesau bach a chanolig ledled Cymru.  Yn ddiweddar, cyflwynodd raglenni arloesi i fusnesau ledled Cymru gan gynnwys; y Rhaglen Arloesi Agored; Rhaglen DIPFSCC (wedi'i hariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru) a'r rhaglen Sgiliau Arloesi mewn Gweithgynhyrchu (a ariennir gan UKCES).  Yr oedd gynt yn Cyfarwyddwr y Ganolfan Ragoriaeth mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Rheoli yng Nghymru (£2.9m) ym Mhrifysgol Caerdydd.

Louise Dixey

Louise Dixey yw Cydlynydd y Prosiect ym Met Caerdydd. Mae ganddi 20+ mlynedd o brofiad proffesiynol rhyngwladol ac yn y DU gydag arbenigedd mewn cynaliadwyedd (yn enwedig ym maes twristiaeth a lletygarwch), ymchwil gymhwysol, cymorth technegol ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Eoin Bailey

Arweinir tîm Celsa gan Eoin Bailey, Rheolwr Arloesi’r DU, ar gyfer Celsa Steel UK.  Bydd Celsa yn
cyfrannu eu gwybodaeth helaeth am yr economi gylchol, mewn modd strategol a gweithredol,
i gefnogi'r datblygiad cylchol cynaliadwy. Gyda chyfranogwyr cCEN, bydd Eoin yn rhannu ei 15
blynyddoedd o brofiad gyda chwmpasu a mapio'r sgiliau, yr wybodaeth a'r gallu sydd eu hangen ar
trosglwyddo i economi gylchol.


Mae Celsa yn ailgylchu 1.2m tunnell o ddur sgrap bob blwyddyn yng Nghaerdydd, ac maent yn cynhyrchu o gwmpas 1m tunnell o gynnyrch sy'n cael ei 'wneud yn y DU i’w ddefnyddio i adeiladu yn y DU'. Mae cynhyrchion Celsa yn cynnwys 98% o ddeunydd sydd wedi'i ailgylchu, yn 100% ailgylchadwy ac wedi'u hardystio at safon 'Eco Atgyfnerthu', 'Susteel', 'BBA' a safonau BES6001. Yng Nghymru mae Celsa yn cefnogi 1,100 o swyddi uniongyrchol a 3,500 o swyddi anuniongyrchol, sy'n ymestyn i 5,500 ledled y DU ac mae ganddo gysylltiadau helaeth â sefydliadau addysg yn ardal Caerdydd. Mae Celsa yn aelod o'r Grŵp Partneriaeth lleol ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf STAR (rhaglen flaenllaw  Llywodraeth Cymru i wella'r amodau byw a'r rhagolygon i bobl o gymunedau difreintiedig yng Nghymru) ac mae'n aml yn ymwneud â phrisiectau glanhau cymunedau lleol ac yn gweithio gyda sefydliadau fel Cadwch Gymru'n Daclus, Addewid Caerdydd a Chyngor Caerdydd. Bydd rhannu gwybodaeth ar draws yr adrannau Arloesi, Gweithredol a Sgiliau gyda'r Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru yn cael eu trosoli gan y prosiect.


Mae CELSA UK yn bartner strategol ym menter Clwstwr Diwydiant De Cymru (SWIC), ac wedi ymrwymo i Lwybr Sero Net i gyrraedd dur dim allyriadau erbyn 2030 ac mae'n cefnogi Lles ar gyfer y Dyfodol
Deddf Cenedlaethau (Cymru). Mae Grŵp CELSA wedi ymrwymo i Gompact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig amcanion a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Jill Davies

Jill Davies yw'r arweinydd Addysg. Yn dilyn gyrfa lwyddiannus ym maes rheoli manwerthu a dosbarthu yn Marks and Spencer plc, mae gan Jill dros 25 mlynedd o brofiad o redeg busnes Hyfforddiant a Datblygu gan gynnwys 15 mlynedd yn gweithio ar brosiectau Datblygu Busnes Llywodraeth Cymru. Mae hi'n weithiwr proffesiynol profiadol a hyblyg, sy'n gallu darparu cymorth a chyngor ymarferol i gefnogi datblygiad busnes ac arweinyddiaeth. Mae Jill yn Gadeirydd Llywodraethwyr profiadol ac mae'n Arweinydd Llywodraethu Rhanbarthol CSCJEC sy'n darparu hyfforddiant a chymorth i Gyrff Llywodraethu ar draws y rhanbarth. 

Mae bod yn Arbenigwr Buddsoddwyr mewn Pobl ac yn Asesydd ar gyfer Gwobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol wed rhoi cyfle iddi weld a rhannu arfer gorau ar draws amrywiaeth eang o sectorau.  Mae Jill wedi gweithio fel rhan o Dîm Arweinyddiaeth LEAD Cymru/ION ym Mhrifysgol Abertawe, gan ysgrifennu a chyflwyno gweithgareddau newid a datblygu arweinyddiaeth gan, hyfforddi a chefnogi dros 800 o gynrychiolwyr.

Tony Burnett

Tony Burnett yw rheolwr prosiect CCEN. Mae Tony yn hyfforddwr a rheolwr pobl effeithiol a all hwyluso dysgu unigol, tîm a sefydliadol i gyfrannu at ddatblygiad gweithredol llwyddiannus. Mae'n frwdfrydig ynghylch moderneiddio ymddygiad arwain ac ymgysylltu â phobl mewn sefydliadau sy'n canolbwyntio ar y dyfodol. Mae gan Tony brofiad yn y DU ac yn rhyngwladol o ddechrau, gweithredu a rheoli newid mewn sefydliadau masnachol, cyhoeddus a di-elw.

Mae Tony yn addysgwr cymdeithasol ac ar hyn o bryd mae hefyd yn rheolwr rhaglen ac yn arweinydd addysgeg ar gyfer prosiect Cymunedau Arloesi'r Economi Gylchol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae wedi treulio'r 10 mlynedd diwethaf yn datblygu ymddygiad arwain mewn uwch dimau rheoli i'w galluogi i redeg sefydliadau mwy cynaliadwy sy'n barod i dyfu fel rhan o brosiectau hynod lwyddiannus LEAD Cymru, Arweinyddiaeth ION a Sgiliau ar gyfer Arloesi mewn Gweithgynhyrchu.

Rhys Chales

Mae Rhys Charles yn hwylusydd gweithdy ar gyfer prosiect CCEN. Gyda chefndir mewn cemeg, peirianneg deunyddiau a rheoli gwastraff, mae gan Rhys ddiddordeb mawr mewn economi gylchol a photensial gwastraff fel adnoddau deunydd eilaidd. Mae'n angerddol am hwyluso'r broses o bontio angenrheidiol tuag at economi gylchol sy'n defnyddio adnoddau'n effeithlon a'r manteision cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y bydd hyn yn eu creu. 
Drwy weithio ym maes rheoli gwastraff a'i hyfforddiant ôl-raddedig mewn cydweithrediad â diwydiant, mae Rhys wedi ennill profiad helaeth o'r sector WEEE, a gwybodaeth sylweddol am y sector gwastraff a'r offerynnau deddfwriaethol sy'n ei reoli. 

bottom of page