top of page

Mae Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd yn rhaglen 4 mis a ariennir sy’n cefnogi busnesau, ysgolion a cholegau o fewn ffiniau Cyngor Caerdydd i rwydweithio a dechrau rhoi atebion Economi Gylchol ar waith.

Group Circle.jpg

Mae Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd (CCEN) yn brosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Fetropolitan Caerdydd , Celsa Steel UK , Caerdydd Un Blaned ac Ymrwymiad Caerdydd (Datblygu Cwricwlwm). Ariennir y prosiect gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

 

Mae hwn yn brosiect peilot sy'n gweithio gyda busnesau, ysgolion a cholegau o fewn ffiniau Cyngor Caerdydd. Mae prosiect CCEN yn gyfres o 4 gweithdy a fydd yn cefnogi ymarferwyr i ddod at ei gilydd i rwydweithio a datblygu dealltwriaeth lawnach o egwyddorion Economi Gylchol (CE).

Mae ein rhaglen beilot wedi hen ddechrau, ond ymunwch â'n cymuned os ydych am gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein canfyddiadau a chyfleoedd yn y dyfodol.

Economi Gylchol

Adeiladu tuag at ddim gwastraff trwy gynyddu dealltwriaeth o'r economi gylchol

Rhwydweithiau Arloesedd

Creu Cymunedau o Ymarfer i alluogi ymarferwyr busnes ac addysg i weithio gyda'i gilydd i greu adnoddau i fynd i'r afael â heriau

Llwyddiant Gwybodaeth

Creu rhwydweithiau busnes ac addysg i wella gwybodaeth a sgiliau arloesi i gefnogi symudiad i Net Zero

Cenedlaethau'r Dyfodol

Cefnogi busnesau ac addysg i weithredu canolfannau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Thwf Glân

IMG-20220216-WA0002_edited.jpg

Gweithdai Busnes

Bydd y CCEN yn cefnogi busnesau o fewn ffin Cyngor Caerdydd i ddod at ei gilydd i ddatblygu dealltwriaeth lawnach o egwyddorion Economi Gylchol (CE) ac asesu sut i ailgynllunio eu cynhyrchion a’u gwasanaethau i ymgorffori’r egwyddorion hyn.


Bydd y CCEN yn cefnogi busnesau drwy bedwar gweithdy hanner diwrnod wedi’u hariannu’n llawn ym mis Mawrth, Ebrill, Mai a Mehefin i:
 

 • Rhwydweithio gyda darparwyr addysg.

 • Cyd-greu naratif sy'n mynegi'n glir fanteision masnachol engage  ag egwyddorion CE a'r cyfleoedd y mae 'Twf Glân' yn eu cyflwyno.

 • Deall pa ddeddfwriaeth a thargedau CE y llywodraeth (Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol a  Net Zero) fydd yn effeithio ar fusnesau a phryd. 

 • Creu cynlluniau a chostau i drosglwyddo i fodel busnes sy'n ymgorffori egwyddorion CE  .

 • Deall pa gyllid CE a chymorth ymgynghorol sydd ar gael.

 • Datblygu dealltwriaeth o'r sgiliau sydd eu hangen i drosglwyddo i fodel busnes CE.

 • Dod o hyd i ganolfan 'Twf Glân' ar y cyd mewn cydweithrediad â Chyngor Caerdydd a  Llywodraeth Cymru.

Sylwch fod angen i ymgeiswyr (neu eu cynrychiolydd) allu mynychu'r 3 gweithdy sy'n weddill i fod yn gymwys ar gyfer y prosiect.

IMG-20220216-WA0004_edited.jpg

Gweithdai Addysg

Bydd y CCEN yn cefnogi ysgolion a cholegau o fewn ffin Cyngor Caerdydd i ddod at ei gilydd i ddatblygu dealltwriaeth lawnach o egwyddorion yr Economi Gylchol (CE) a bydd yn rhoi’r offer i addysgwyr i ymgorffori egwyddorion CE ar draws y cwricwlwm, yn enwedig ym meysydd y Dyniaethau a STEM o dysgu. Mae hefyd yn cefnogi un o'r Pedwar Diben yn y Cwricwlwm Cymreig Newydd sy'n seiliedig ar nodau, i alluogi plant a phobl ifanc i ddod yn 'ddinasyddion moesegol, gwybodus sy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd' (Donaldson, 2015).


Bydd y CCEN yn cefnogi addysgwyr trwy bedwar gweithdy hanner diwrnod wedi’u hariannu’n llawn (gan gynnwys cyflenwi) ym mis Mawrth, Ebrill, Mai a Mehefin i:
 

 • Rhwydwaith gyda busnesau sy'n ymgorffori egwyddorion CE. 

 • Cyd-gynhyrchu datganiad sy'n disgrifio CE ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol.

 • Cyd -gynhyrchu cynlluniau gwers/disgrifyddion modiwl i addysgu egwyddorion CE.

 • Cyd-gynhyrchu map o'r rhaglen 'CE train the teacher'. 

 • Cynhyrchu adroddiad cwmpasu ar sut y gall ysgolion leihau eu hôl troed carbon ac annog disgyblion i leihau eu hôl troed carbon.

Sylwch fod angen i ymgeiswyr (neu eu cynrychiolydd) allu mynychu'r 3 gweithdy sy'n weddill i fod yn gymwys ar gyfer y prosiect.

About

Adeiladu dyfodol mwy cynaliadwy

Wedi'i arloesi gan Ellen MacArthur, mae'r economi gylchol yn cwmpasu ffordd newydd o feddwl. Mae safbwyntiau mwy 'traddodiadol' o'r economi yn fwy unionlin eu meddwl, lle mae cynhyrchion yn cael eu prynu, eu defnyddio, ac yna eu taflu. Yn syml, mae'r economi gylchol yn system lle mae adnoddau megis deunyddiau ac offer yn cael eu defnyddio, eu hailddefnyddio a'u hailbwrpasu mor effeithiol â phosibl, a chyhyd ag y bo modd. 

Events

Digwyddiadau i ddod

IMG_2077_edited_edited.jpg

Digwyddiad Dathlu Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd

Beth mae ein cyfranogwyr yn ei ddweud? Cliciwch isod i wylio ein tystebau fideo

New Map of Circular Economy Providers in Wales

Map
bottom of page