top of page

Polisi Preifatrwydd

 

1. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Mae CCEN wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau defnyddwyr cofrestredig yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data, sef Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR), a Deddf Diogelu Data 2018 (DPA18).

Mae’r ddogfen hon yn esbonio pam rydym yn casglu data personol fel rhan o weithrediad CCEN, sut rydym yn ei brosesu a’r camau a gymerwn i sicrhau diogelwch data ar bob cam. Mae’r holl ddata a gesglir drwy’r gweithrediad yn cael ei brosesu a’i storio yn unol â GDPR y DU a’r DPA18.

2. Data sy'n cael ei gasglu a'i brosesu gan CCEN

2a. Data ar gyfer cyflwyno'r rhaglen

Rydyn ni'n casglu'r wybodaeth bersonol ganlynol amdanoch chi i'ch galluogi chi i ddarparu cymorth y rhaglen ac i'ch galluogi chi i gymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau:

 • Gwybodaeth iechyd megis gofynion dietegol neu hygyrchedd wrth fynychu digwyddiadau;

 • Manylion cyswllt eich perthynas agosaf a’ch Meddyg Teulu, ac unrhyw gyflyrau meddygol, os ydych yn mynychu digwyddiadau preswyl dros nos er mwyn diogelwch;

 • Ymddygiadau, cymwyseddau a diddordebau er mwyn addasu’r ffordd orau o ddarparu hyfforddiant i’ch amgylchiadau a’r heriau a wynebir ar lefel unigol neu sefydliadol.

 

2b. Data ar gyfer ymchwil

Er mwyn gwneud y mwyaf o effaith y gweithrediad ar gyfer yr unigolion, sefydliadau a rhwydweithiau cyfranogol a thu hwnt ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, byddwn yn cynnal ac yn cyhoeddi ymchwil ar fethodoleg, canlyniadau ac effeithiau’r rhaglen. Gall hyn olygu casglu data demograffig penodol am gyfranogwyr megis: rhyw, ethnigrwydd, cyflawniad academaidd, sylfaen ddaearyddol. Bydd unrhyw ddata a gyhoeddir yn ddienw. Bydd cymryd rhan yn yr ymchwil yn ddewisol. Bydd yr holl ymchwil yn dilyn polisïau Uniondeb Ymchwil Met Caerdydd, gan gynnwys cael caniatâd ar gyfer yr ymchwil gan Bwyllgorau Adolygu Moeseg Ymchwil y Prifysgolion.

2c. Data ar gyfer marchnata uniongyrchol

Mae'n bosibl y bydd gwybodaeth yn cael ei chasglu er mwyn rhoi cyfle i chi elwa ar raglen gyflenwi ac ymchwil y gweithrediad. Mae hyn er mwyn ein galluogi i roi gwybod i chi am y gweithgareddau y gallwn eu cynnig a’n digwyddiadau, i ddysgu am weithgareddau ymgysylltu tebyg ar draws y Prifysgolion megis ariannu rhaglenni hyfforddi neu leoliadau graddedigion, neu i gadw mewn cysylltiad â’r sefydliadau hynny yr ydym wedi cydweithio â nhw. Felly, gall y wybodaeth ganlynol gael ei chasglu, ei storio a'i defnyddio neu ei phrosesu fel arall gan CCEN:

 • Enw a manylion cyswllt unigolion sy'n gwneud ymholiadau i dîm CCEN dros y ffôn, e-bost neu'r dudalen we a/neu sy'n hunan-gofrestru ar gyfer digwyddiadau a/neu gylchlythyrau;

 • Enw a manylion cyswllt unigolion a enwir o fewn sefydliadau sy’n cymryd rhan y byddwn yn cysylltu â nhw dros y ffôn, e-bost neu’r post lle bo’n briodol;

 • Data gan gynnwys dogfennaeth gofrestru ar gyfer digwyddiadau, seminarau ac ati;

 • Ffotograffau a fideo a dynnwyd yn ystod digwyddiadau yn ymwneud â CCEN at ddefnydd swyddogol. Rhoddir gwybod i gyfranogwyr pan dynnir ffotograffau a/neu fideo yn ystod digwyddiadau. Pan fydd delwedd yn adnabod unigolyn yn glir ac yn ddata personol, bydd caniatâd gwybodus yn cael ei sicrhau gan y cyfranogwr/wyr perthnasol cyn ei ryddhau.

 

3. Pam rydym yn casglu gwybodaeth bersonol a sut rydym yn ei defnyddio?

Rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol am y rhesymau canlynol:

 1. Gwerthuso cymhwysedd ar gyfer cymorth CCEN yn unol â gofynion cydymffurfio cyllid;

 2. Monitro a gwerthuso prosiectau mewn byrddau rheoli gweithrediad a llywodraethu ac fel rhan o werthusiad allanol y gweithrediad er mwyn asesu effeithiolrwydd arferion gwaith, cyflawni prosiectau ac allbynnau ac effeithiau prosiectau yn unol â gofynion ariannu;

 3. Adrodd i Gyngor Caerdydd at ddibenion monitro gweithrediad rheoleiddio, hawlio ac archwilio. Gall y corff hwn hefyd ddefnyddio’ch data at ddibenion ymchwil, gwerthuso a dilysu ynghylch Cymorth Ariannol gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU. Gall hyn olygu cysylltu data personol cyfranogwyr a gesglir fel rhan o'r gweithrediad hwn â data personol arall a gedwir am gyfranogwyr gan sefydliadau eraill - dim ond at ddibenion ymchwil a gwerthuso y gwneir hyn;

 4. Mwyafu effaith y prosiect drwy gynnal ymchwil a fydd yn sicrhau buddion cymdeithasol ehangach;

 5. I gadw mewn cysylltiad a darparu'r gefnogaeth orau, gan roi gwybod i chi am newyddion CCEN, digwyddiadau ac uchafbwyntiau a allai fod o fudd i chi neu'ch sefydliad a hyrwyddo'r gweithrediad;

 6. Darparu'r hyfforddiant a'r cymorth gorau posibl i chi; a

 7. Am resymau iechyd a diogelwch ar bresenoldeb mewn digwyddiadau preswyl.

4. Pwy sy'n derbyn eich gwybodaeth bersonol?

Mae gwybodaeth ar gael i bersonél sydd angen mynediad o dan amgylchiadau cyfyngedig am y rhesymau a amlinellir uchod. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Staff gweithredu a gweinyddol y Brifysgol;

 • Y byrddau rheoli a llywodraethu gweithrediadau;

 • Ymgynghorwyr ac ymgynghorwyr allanol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r gweithrediad, gan gynnwys gwerthuswyr trydydd parti rydym yn eu penodi i gynnal gwerthusiad o’r gweithrediad fel sy’n ofynnol gan y cyllidwyr

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd delweddau neu ffilm fideo yn cael eu rhyddhau ar wefan ein gweithrediad, gwefan Prifysgol Met Caerdydd, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a/neu drwy ddatganiad i’r wasg. Lle bo delwedd neu ffilm yn ddata personol, fe'ch hysbysir o hyn a byddwn yn gofyn am eich caniatâd i ryddhau'r cyfryngau.

Gall CCEN ddefnyddio'r proseswyr trydydd parti (fel Eventbrite ar gyfer trefnu digwyddiadau), a fyddai'n golygu trosglwyddo data rhyngwladol. Mae Eventbrite yn gwmni sydd wedi’i leoli yn yr Unol Daleithiau ac er bod y cwmni’n derbyn ei rwymedigaethau diogelu data a diogelwch gwybodaeth yn llawn, nid oes gan yr Unol Daleithiau yr un cyfreithiau diogelu data cadarn a llym â’r rhai yn y DU a’r UE. Cofiwch ymgyfarwyddo â Pholisi Preifatrwydd Eventbrite , yn arbennig Adran 15-16 sy'n cyfeirio at Drosglwyddo Data Personol. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch y ffordd y caiff eich data ei drin cysylltwch â dataprotection@cardiffmet.ac.uk .

5. Sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio?

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn ei gwneud yn ofynnol i ni gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Mae hyn yn golygu y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu, a bydd pob cam priodol yn cael ei gymryd i atal mynediad a datgeliad anawdurdodedig. Dim ond aelodau o staff sydd angen mynediad at rannau perthnasol neu'r holl wybodaeth fydd yn cael eu hawdurdodi i wneud hynny. Bydd gwybodaeth amdanoch ar ffurf electronig yn destun amddiffyniad cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill, tra bydd ffeiliau papur yn cael eu storio mewn mannau diogel gyda mynediad rheoledig.

6. Am ba mor hir y bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw?

Cedwir y data am gyfnod gweithrediad CCEN ac am gyfnod rhesymol o amser ar ôl ei gwblhau i gydymffurfio â gofynion archwilio rheoleiddiol a chadw dogfennau, o leiaf tan 31 Rhagfyr 2026. Gellir cadw gwybodaeth a gedwir at ddibenion ymchwil ac archifo y tu hwnt i hynny. y cyfnod hwn ac yn unol â mesurau diogelu Erthygl 89 GDPR.

7. Beth yw eich hawliau?

Mae gennych hawl i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol, i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol, i gywiro, i ddileu ac i gyfyngu ar eich gwybodaeth bersonol (sylwer, fodd bynnag, y gallai arfer yr hawliau hyn beryglu eich gallu i gymryd rhan oherwydd y cyfyngiadau ariannu cytundebol y gweithrediad).

Yn achos marchnata uniongyrchol, mae gennych hawl absoliwt i wrthwynebu prosesu at y diben hwn.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler: Hawliau unigol | ICO

Swyddog Diogelu Data Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw Mr Sean Weaver. Gellir cysylltu ag ef drwy e-bost yn dataprotection@cardiffmet.ac.uk .

Mae polisïau Diogelu Data a Rheoli Cofnodion Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ddatganiad o ymrwymiad y Brifysgol i gydymffurfio â chyfraith diogelu data.

Os ydych yn anhapus â’r ffordd y mae eich gwybodaeth bersonol wedi’i phrosesu, gallwch yn y lle cyntaf gysylltu â Swyddog Diogelu Data’r Brifysgol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Os ydych yn dal yn anfodlon, yna mae gennych yr hawl i wneud cais yn uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Ty Wycliffe

Lôn y Dŵr

Wilmslow

sir Gaer

SK9 5AF

www.ico.org.uk

8. Eich cyfrifoldebau

Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch enw, cyfeiriad, manylion cyswllt cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl fel y gallwn ddiwygio ein cofnodion yn unol â hynny.

9. Canlyniadau peidio â darparu eich gwybodaeth

Mae canlyniad peidio â darparu eich gwybodaeth pan fo angen yn debygol o effeithio ar eich cymhwysedd ar gyfer y rhaglen a'n gallu i ymrwymo i gontract gyda chi i ddarparu gwasanaethau.

10. Newidiadau i'n polisi preifatrwydd

Bydd unrhyw newidiadau a wnawn i’n polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu postio ar y dudalen hon a, lle bo’n briodol, yn cael eu hysbysu i chi drwy e-bost. Gwiriwch yn aml i weld unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i'n polisi preifatrwydd.

11. Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn awdurdod cyhoeddus dynodedig at ddibenion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 ac felly mae’n destun ceisiadau am wybodaeth a gofnodwyd. Ymatebir i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth neu Wybodaeth Amgylcheddol yn unol â darpariaethau'r ddeddfwriaeth berthnasol.

bottom of page