top of page

Cwrdd â'r tîm

Gary Walpole

Arweinir tîm Met Caerdydd gan Dr Gary Walpole sydd â deng mlynedd ar hugain o brofiad mewn busnes a
addysg, gydag ugain mlynedd mewn rolau trosglwyddo gwybodaeth mewn Sefydliadau Addysg Uwch. Mae Gary yn
Academydd ymarferol Arweinyddiaeth a Rheolaeth gyda hanes rhagorol o arwain newydd
rhaglenni a phrosiectau mawr. Mae'n frwd dros ddatblygiad sefydliadol trwy'r
datblygu sgiliau arwain ac arloesi.  Mae ganddo hanes profedig o ddylunio,
datblygu a chyflwyno rhaglenni a mentrau arweinyddiaeth a rheolaeth. Ef ar hyn o bryd
yn cyfarwyddo prosiect Cymuned Arloesedd Economi Gylchol (£3.9m, ESF). Datblygodd o'r blaen
y fframwaith cysyniadol a chyfarwyddodd y rhaglen hynod lwyddiannus 'Arwain Twf' (£7.9m
ESF, ION Leadership) a hwylusodd enillion cynhyrchiant a thwf busnes mewn mwy na 900 o fusnesau bach a chanolig
ledled Cymru.  Yn ddiweddar, cyflwynodd raglenni arloesi i fusnesau ledled Cymru
gan gynnwys; y Rhaglen Arloesedd Agored; Rhaglen DIPFSCC (wedi’i hariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru)
a'r rhaglen Sgiliau Arloesedd mewn Gweithgynhyrchu (a ariennir gan UKCES).  Roedd yn gynt
Cyfarwyddwr y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Arweinyddiaeth & Sgiliau Rheoli yng Nghymru (£2.9m) yng Nghaerdydd
Prifysgol.

Louise Dixey

Louise Dixey yw Cydlynydd y Prosiect ym Met Caerdydd. Mae ganddi 20+ mlynedd o brofiad proffesiynol
yn rhyngwladol ac yn y DU gydag arbenigedd mewn cynaliadwyedd (yn enwedig mewn twristiaeth a lletygarwch),
ymchwil gymhwysol, cymorth technegol ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Eoin Bailey

Arweinir tîm Celsa gan Eoin Bailey , Rheolwr Arloesedd y DU, ar gyfer Celsa Steel UK.  Celsa bydd
cyfrannu eu gwybodaeth helaeth am yr economi gylchol, mewn capasiti strategol a gweithredol,
cefnogi datblygiad cylchol cynaliadwy. Gyda chyfranogwyr CCEN, bydd Eoin yn rhannu ei 15
blynyddoedd o brofiad gyda chwmpasu a mapio'r sgiliau, y wybodaeth a'r gallu sydd eu hangen ar gyfer a
pontio i economi gylchol.


Mae Celsa yn ailgylchu 1.2m tunnell o ddur sgrap bob blwyddyn yng Nghaerdydd, ac maen nhw'n cynhyrchu o gwmpas
1m tunnell o gynnyrch sy'n cael ei 'wneud yn y DU i adeiladu yn y DU'. Mae cynhyrchion Celsa yn cynnwys 98%
cynnwys wedi'i ailgylchu, yn 100% ailgylchadwy ac wedi'u hardystio i 'Eco Atgyfnerthu', 'Susteel', 'BBA' a
safonau BES6001. Yng Nghymru mae Celsa yn cefnogi 1,100 o swyddi uniongyrchol a 3,500 o swyddi anuniongyrchol, sy'n ymestyn i
5,500 ar draws y DU ac mae ganddi gysylltiadau helaeth â sefydliadau addysg yn ardal Caerdydd. Celsa
yn aelod o’r Grŵp Partneriaeth lleol ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf STAR (Llywodraeth Cymru
rhaglen flaenllaw i wella amodau byw a rhagolygon y bobl fwyaf
cymunedau difreintiedig yng Nghymru) ac mae'n ymwneud yn rheolaidd â glanhau cymunedau lleol
prosiectau a gwaith gyda sefydliadau fel Cadwch Gymru'n Daclus, Addewid Caerdydd a Chaerdydd
Cyngor. Rhannu gwybodaeth ar draws yr adrannau Arloesedd, Gweithredol a Sgiliau gyda'r Lleol
Bydd yr Awdurdod a Llywodraeth Cymru yn cael eu trosoledd gan y prosiect.


Mae CELSA UK yn bartner strategol ym menter Clwstwr Diwydiant De Cymru (SWIC), y mae wedi ymrwymo iddi
Llwybr Sero Net i gyrraedd dim allyriadau dur erbyn 2030 ac sy’n cefnogi Llesiant ar gyfer y Dyfodol
Deddf Cenedlaethau (Cymru). Mae Grŵp CELSA wedi ymrwymo i Gompact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig
amcanion a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Jill Davies

Jill Davies yw'r arweinydd Addysg. Yn dilyn gyrfa lwyddiannus mewn rheoli manwerthu a dosbarthu
yn Marks and Spencer plc, mae gan Jill dros 25 mlynedd o brofiad yn rhedeg ei hyfforddiant ei hun a
Busnes datblygu gan gynnwys 15 mlynedd o weithio ar Ddatblygu Busnes Llywodraeth Cymru
prosiectau. Mae hi'n weithiwr proffesiynol profiadol a hyblyg, sy'n gallu darparu cymorth a chyngor ymarferol
cefnogi datblygiad busnes ac arweinyddiaeth. Mae Jill yn Gadeirydd Llywodraethwyr profiadol ac yn Arweinydd Llywodraethu Rhanbarthol CSCJEC yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth i Gyrff Llywodraethol ar draws y rhanbarth. 


Mae bod yn Arbenigwr Buddsoddwyr mewn Pobl ac yn Aseswr ar gyfer Gwobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol wedi gwneud hynny
wedi rhoi cyfle iddi weld a rhannu arfer gorau ar draws amrywiaeth eang o sectorau.  Jill wedi

gweithio fel rhan o Dîm Arwain LEAD Cymru/ION ym Mhrifysgol Abertawe, yn ysgrifennu ac
darparu gweithgareddau newid a datblygu arweinyddiaeth, hyfforddi a chefnogi dros 800
cynrychiolwyr.

Tony Burnett

Tony Burnett  yw rheolwr prosiect CCEN. Mae Tony yn hyfforddwr a rheolwr pobl effeithiol a all hwyluso dysgu unigol, tîm a sefydliadol i gyfrannu at ddatblygiad gweithredol llwyddiannus. Mae'n frwd dros foderneiddio ymddygiadau arweinyddiaeth ac ymgysylltu â phobl o fewn sefydliadau sy'n canolbwyntio ar y dyfodol. Mae gan Tony brofiad yn y DU ac yn rhyngwladol o gychwyn busnes, gweithrediadau a rheoli newid mewn sefydliadau masnachol, cyhoeddus a dielw.

Mae Tony yn addysgwr cymdeithasol ac ar hyn o bryd mae hefyd yn rheolwr rhaglen ac yn arweinydd addysgeg ar gyfer prosiect Cymunedau Arloesedd Cylchol yr Economi ym Mhrifysgol Abertawe. Mae wedi treulio’r 10 mlynedd diwethaf yn datblygu ymddygiad arweinyddiaeth mewn uwch dimau rheoli i’w galluogi i redeg mwy o sefydliadau parod am dwf a chynaliadwy fel rhan o brosiectau hynod lwyddiannus LEAD Cymru, ION Leadership a Sgiliau ar gyfer Arloesedd mewn Gweithgynhyrchu.

Rhys Chales

Mae Rhys Charles yn hwylusydd gweithdai ar gyfer prosiect CCEN.  Gyda chefndir mewn cemeg, peirianneg deunyddiau a rheoli gwastraff, mae gan Rhys ddiddordeb mawr mewn economi gylchol a photensial gwastraff fel adnoddau materol eilaidd. Mae'n frwd dros hwyluso'r trawsnewid angenrheidiol tuag at economi gylchol sy'n defnyddio adnoddau'n effeithlon a'r manteision cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd a ddaw yn sgil hyn. 
Trwy weithio ym maes rheoli gwastraff a'i hyfforddiant ôl-raddedig mewn cydweithrediad â diwydiant, mae Rhys wedi cael profiad helaeth o'r sector WEEE, a gwybodaeth sylweddol am y sector gwastraff a'r offerynnau deddfwriaethol sy'n ei lywodraethu. 

bottom of page